1866 – Troels Andersen og Anders Troelsen

Aftægtskontrakt oprettet imellem Troels Andersen og hustru Ane Marie Andersdatter som aftægtsnydere og deres søn Anders Troelsen som aftægtsyder paa N. Kollemorten Windmølle i Nykirke Sogn saaledes: Jeg Troels Andersen, som med Skjøde af dags dato afhænder N. Kollemorten Mølle med tilhørende og underliggende til nævnte min søn, forbeholder for mig og Hustru, at Kjøberen eller Møllens efterkommende Eiere skal levere os aarlig saa længe vi eller en af os lever til nær 1. Juli følgende:

1) til Aftægtsbolig beholder vi de 3 Fag fra norden ende af Gaardens Stuehus, som indrettes for saa vidt saadant ikke alt er sket til en ordentlig og fortrinlig Bolig efter vort Ønske med Komfur, Vinduer og Døre. Loftrummet derover, som tilhører os, fraskilles det øvrige Huus. Hvilken bolig Yderen vedligeholder aarlig fortrinlig i alle Henseender, saavel ud- som indvendig paa Tag som Væg, saa skal vi og faa Ret og Adgang til afbenyttelse af Gaardens Brønd, Bryggers og Bageredskaber i et og alt. Samt en plads ved Aftægtsboligen at lægge Skarnaffald ligesom ogsaa faa fri Adgang… i og ved Gaarden samt at …. Saa skal vi ogsaa have et Stykke Havejord til Kaal og Frugt, nemlig den østlige deel af Gaardens Have, nemlig 12 Favne lang, 4 Favne bred, som Aftægtsyder aarlig gjøde, dyrke og holde indhegnet… med egen Indgang for os to.

2) Til Underholdning leveres os aarlig 3 Tønder 4 Skæpper Rug, 2 Kors Hvedemeel, 8 Kors Bygmeel, alt sigtet, 4 Skæpper Byggryn, 12 Skæpper Bygmalt, 3 Tønder Kartofler, 1½ Lispund Smør, 1 Lispund tør, fed Ost, 200 Hønseæg, 8 Pund ?, 8 Pund Faareuld, som leveres os i gode sunde…. Må i 2 Terminer aarlig 1. Maj og 1. November…. Endvidere leveres os en fuldfed Sviin Aarlig til Juul, slagtet og rengjort da med ? halvdelen helt igjennem…saavel… og til en Vægt af mindst 8 Pund. Ligeledes leveres os 3 Pund god frisk Faarekjød aarlig inden Juul, ligesom det er slagtet, da vi skal nedsalte saavel Kjødet som Flæsket, endvidere leveres os aarlig 4 gode Ænder til slagtning før 10. November tillige med 8 Pund Faaretælle til Lys leveres os før 1. November…anførte 3 Tønder Kartofler leveres med 2 Skæpper før 1. September, 2 Tønder før 1. November og 6 Skæpper før 1. April, og endelig leveres os 1 Lispund Skættet Hør til hvert aars 1. november samt derudover 20 Rigsdaler i Haandpenge, som betales med halvdelen 1. Maj og halvdelen 1. November. Derudover leveres os aarlig 32 Potter god Kornbrændevin 1. Maj og 1. November.

  1. Daglig leveres os 2 Potter nymalket og ublandet Komælk, baade Vinter og Sommer, som leveres saaledes aarlig og daglig hver morgen i vores Aftægtsstue.
  2. Til Ildebrændsel leveres os aarlig 16.000 Klyner og Skumper med … af Mosen af fortrinlig størrelse, bonitet og tørt leveres inden hvert Aars 8. August og sættes ind ved en Side i Gaardens Brændehus til vor afbenyttelse, hvilket brændsel graves i mit Moseskifte I N. Donnerup samt sigtes og hjemkjøres af Yderen.
  3. Når vi træder på Aftægt, udtager vi af Gaardens Indbo, hvad vi ønsker til brug for Aftægten.
  4. Dersom vi … skulle faa til Sinds at flytte ud af vor Aftægtsbolig og bo et andet Sted, da skal denne Aftægt tilbringes os indtil 2 Miil herfra, men i stedet for Boligen, Mælken, Ildebrædsel og Haven, betales os aarlig 25 Rigsdaler…? Dog indskriver vi os ret til efter ½ Aar hertil at flytte tilbage igjen i vor Aftægtshus og da nyde alt igjen in Natura.
  5. I Sygdoms-, Alderdoms- eller Svaghedstilfælde for os er Aftægtsyder pligtig at yde os al behøvende Pleje og Opvartning, saafremt vi bor i Aftægtsboligen, befordre os 2de gange aarlig til Alters eller Præsten til os, besørge os vores Korn formalet og til os igjen befordre Lægen til os og hjem igjen i tilfælde alt efter forlangende, besørge vores Bryggen, Bagen, Renlighed og Madlavning og ellers til andre Tider befordre os enkelte gange til vores Slægt og Venner aarlig naar vi ønsker saadant, og naar vi ved Døden afgaar da give os efter Døden en hæderlig og anstændig Jordefærd efter Sognets skik og brug. Vore efterladenskaber tilfalder Aftægtsyderen undtagen vore Seng- og Gangklæder, hvoraf vore Døtre dele lige imellem dem Moderens Gangklæder og de halve Sengeklæder og Sønnerne dele ligeledes Aftægtsmandens Gangklæder og de halve Sengeklæder. Skulle der være Penge eller Pengepapirer efter os, saadant tilhører ligeledes vore Arvinger til lige deling, hvilke Dele maa faa lader Aftægtsyderen uvedkommende, hvilket gjælder ogsaa om saadant, som vi muligvis bekoster og anskaffer os inden vi kommer på Aftægt, medmindre Aftægtsyderen tillige er Medarving.
  6. Naar den ene af os ved Døden er afgaaet, da bortfalder halvdelen af de i punkt 2 anførte Naturalydelser mv., alt det øvrige henstaar til den sidstes Død.
  7. Anders Troelsen tilstaar at have indgaaet som Ovenstaaende og forpligter mig eller Møllens efterkommende Eiere til at indestaa og opfylde denne Aftægt i alle sine Ord og Ytringer, saaledes at det i enhver henseende kan bestaa for uvildige Mænds Syn og Skjøn. Til Sikkerhed herfor meddeles denne Aftægt herved Prioritet og Panteret næst efter 2000 Rigsdaler udi den mig dags dato af Aftægtsyderen tilskjødede Vindmølle i N. Kollemorten, Nykirke Sogn, med Bygninger og Marker, underhørende Jordeiendomme af Hartkorn under no. 4e, 2 skæpper, 3 ft, ¼ Alb. Med Anpart i Kirketiende. For det stemplede Papirs Skyld anføres denne Aftægt efter kapitelstakst og Egnens gangbare Skrifter saaledes: Bolig, Brændsel, Mælk og Havejord aarlig til 25Rd, 3½ tønder Rug a 6Rd.,2Mark,7Skilling er 22Rd, 2 Mark, 9 Skilling, 2? Hveedemel, 8 ? Bygmeel, 8 Byggryn, 16 ?, 1½ Skæppe Malt 8, 1 Lispund Hør 8?, ½ Fedsvin slagtet 8 Rd, 3 Pund Faarekød 8 Rd, 8 Pund Uld 26 Rd 2 Skilling, 32 potter Brændevin 10Rd 4 S, ½ Fedsvin slagtet, 8 Rd, 8 Pund uld, 26 Rd, 2f, 4 Ænder til Slagtning, 1½ lispund Smør, 200 Hønseæg, 1 Lispund Ost 8 Faaretæller 9 Rd 3 M 7F. Haandpenge 20 Rd, 138*5 udgjør i 5 Aar 690 Rd. Hertil kommer … Indretning 20 Rd, Begravelser a 15 Rd, Sum er 30 Rd. Summen 740 Rd, men uden hensyn hertil… Aftægten stadig in Natura. Saaledes er denne Contract oprettet, som bekræftes med begge Contra…Underskriften vidnefast, Kollemorten Mølle 28. Juli 1866. Troels Andersen, Aftægtstager. Anders Troelsen, Aftægtsgiver. Til Vitterlighed J. Christensen Jørgen Pedersen