Aftægtskontrakt ml. Niels Sørensen og Søren Nielsen fra 1875

9. februar 1875

Aftægtskontrakt

Oprettet mellem undertegnede husmand Niels Sørensen og søn Søren Nielsen af Fredsted.

 • Jeg Søren Nielsen, der d. 2. af min Fader Niels Sørensen har erholdt skjøde paa det ham tilhørende Sted i Fredsted med Tilliggende, forbinder herved mig og mine arvinger eller Stedets efterfølgende Eiere til at svare ham og hans Hustru min Moder Dorothea Pedersdatter Ophold og Aftægt i samme deres Livstid, i hvilken Anledning bestemmes, at jeg overlader dem Beboelse 2 Fag i den vestre Ende af Stuehuset, som jeg indretter forsvarlig og godt med Vinduer og Døre, Komfur og Kakkelovn- Alt efter Aftægtsfolkenes Bestemmelse, hvorved bemærkes, at der skal indrettes saavel Stue som Kjøkken, og at det Hele skal indrettes og stedse vedligeholdes saaledes, at det kan antages for bekvem Aftægtsbolig. Loftet over de førnævnte 2 Fag skal ligeledes være til Aftægtsfolkenes benyttelse, og til Leiligheden skal der desforuden være fornøden Indgang, men denne Indgang (Forstue) kan være fælles med Stedets Eier. Der anvises Aftægtsfolkene en bekvem Plads i Gaardens Bygninger til Brændselsrum. Til Ildebrændsel leverer jeg dem aarlig 1/3 Favn Bøgebrænde, som jeg lader saavel hugge og kløve, og ligeledes aarlig 8000 Skp tørre Mosetørv som jeg alt besørger indsat i Aftægtsfolkenes Brændselshuus og leverer i rette Skovnings- og Bjergningstid.
 • Naar Aftægtsfolkene ville tage deres Aftægtsleilighed i Beboelse, ere de berettigede til at udtage af Gaardens Bohave og indflytte i Aftægtsleiligheden hvad de finde nødvendigt til deres Brug.
 • Saalænge vi på begge Sider kunne enes om at holde Drug og Disk sammen nyde Aftægtsfolkene deres Mad og Drikke ved mit Bord paa samme maade til de samme Tider, som jeg og min Familie selv nyder det, men naar det fra en af Siderne maatte forlanges, at dette Samkvem skal ophøre, da er jeg eller Stedets efterfølgende Eier pligtig at levere særlig til Aftægtsfolkene Underhold i deres Aftægtsleiligheder 2½ Td. Tør Rug, 2 Td. Byg, 3 Skp. Boghvedegryn, 1 Td. God Bygmalt, 2 Td. Kartofler, ½ Skp. Salt, 1 H Humle, 4 H Talg til Lys, 3 pund saltet og røget Flæsk midt over Siden og uden Ben, 3 pund saltet og røget Faaekjød, 2 Kander Brændevin, 4 pund Kaffebønner, 4 Cichorie, 4 Kandissukker, 2 pund smør, 2 ? uld, 1 liter tør Sødmælksost og 8 Rd. I Haandpenge. Disse præstationer erlægges med ¼ Deel hvert Aars 1ste April, 1. Juli, 1. Oktober og 1. Januar. Endvidere leveres der Aftægtsfolkene aarlig 3 Snese Æg, saaledes at der leveres en Snes Æg til hver af de 3 store Høitider.
 • Aftægtsfolkene skulle have fri Brug og Afbenyttelse deres Livstid af et Stykke af Stedets Havejord 36 kvadrat-Alen, hvor Aftægtsfolkene selv paavise det, dog at de selvfølgelig skulle beholde det Stykke Jord til Brug, som de engang have paavist.
 • Paa Forlangende af Aftægtsfolkene skal jeg eller Gaardens Eier lade dem befordre med Heste og Vogn 8 Gange aarlig til og fra Kjøbstad, Kirke eller Slægt og Venner dog ikke længere end 4 Miil ad Gangen og ikke i den travle Sæde eller Indvlingstid. Selvfølgelig skulle Aftægtsfolkene ogsaa befordres tilbage, men dog kun naar de ikke opholde sig paa det vedkommende Sted længere end 24 Timer, hvis det skal regnes for én Tour ligeledes skal Gaardens Eier være pligtig at lade Præst og Læge befordre til og fra Aftægtsfolkene i Alderdoms og Svagelighedstilfælde, saa ofte de maatte behøve og forlange det samt betale Lægehonorar og Medicin. Endvidere skal Stedets Eier lade Aftægtsfolkenes Korn før til Mølle og der lade det formale samt strax igjen hjemføre det til deres Bopæl.
 • Det Stykke Havejord, som Aftægtsfolkene have forbeholdt sig til Brug, skal Eieren besørge forsvarlig hegnet samt gjødet og gravet efter Aftægtsfolkenes Bestemmelse.
 • Aftægtsfolkene skulde stedse have fri og uhindret Adgang til og Afbenyttelse af Stedets Brønd, Bryggers og Bageovn samt dertilhørende Bygninger Redskaber aavel til Bryggern og Bagen som Vadsk etc. Og skulde de formedelst Aldersom eller Svagelighed blive ude af Stand til at forrette Saadant Selv, da skal Stedets Eier ikke alene besørge dem dette uden Vederlag udført, men ogsaa yde dem al anden fornøden Pleie og Opvartning, som Aftægtsfolkenes Tilstand maatte udfordre
 • Naar en af Aftægtsfolkene ved Døden afgaaer bortfalder 1/3 Deel af de fornævnte Præstationer, med Undtagelse af Husleilighed, Havejord, Ildebrændsel, Talg samt Kjørsler og Opvartning, som vedbliver uforandret indtil den Længstlevendes Død. Hvad Aftægtsfolkene ved deres Død efterlade sig af contante Penge eller Værdipapirer dels imellem Aftægtsfolkenes Børn, men Aftægtsfolkenes øvrige Efterladenskaber tilfalde Stedets Eier imod at han besørger deres hæderlige og anstændige Begravelse efter Egnens Skik og Brug.
 • Dersom Aftægtsfolkene finde for godt at flytte fra Stedet og nyde deres Aftægt andetsteds, da forpligter jeg mig til at levere Aftægtspræstationerne in natura paa ethvert Sted, Aftægtsfolkene forlange det naar dette Sted ikke ligger over 2 Mil ad nærmeste Vei fra Stedet. Undtaget herfra er Mælk, Tørv, Havejord, Kjørsel og Opvartning, i Stedet for forpligter jeg mig til i det nævnte Tilfælde at betale Aftægtsfolkene 60 Kr. aarlig, der erlægges til dem paa deres Bopæl med Halvdelen hver Aars 1 Mai og den anden Halvdel hver Aars 1 Novbr. stedse forud. Skulde Aftægtsfolkene efter at være flyttede bort fra Stedet ønske at flytte tilbage, ere de berettigede dertil, naar de ¼ Aar forud derom giver Stedets Eier Underretning. Naar de saaledes flytte tilbage, leveres Mælk, Tørv og de øvrige i denne Post nævnte præstationer atter in natura i stedet for Penge. Naar Aftægtsfolkene tvende Gange ere flyttede fra Gaarden og atter vende tilbage, kunne de ikke oftere gjøre Brug af deres Ret efter Bestemmelsen i denne Post.
 • Samtlige præstationer skulle antage erlægges forud og i gode, rene, sunde og forsvarlige Varer samt med forsvarlig Vægt og Maal.
 • Til Sikkerhed for Opfyldelsen af denne Contracts Bestemmelser i det Hele meddeler jeg herved Prioritet og Panteret i den mig efter Skjøde af D.D., der tinglæses samtidig hermed, tilhørende Eiendom Matr. No. 12a i Fredsted, Starup Sogn, med Bygninger og Tilliggende, der efter skeet Frasalg er skyldsat for Hartkorn 4 Skp. 3 Fk, 2 Alb., Glskat 2 kr. 41 samt Eiendommens Besætning
 • For det stemplede Papirs Skyld anslaas Aftægten til værdi saaledes:

 

½ Td tør Rug a 16 kr. ………………………………………………………        40 kr.

2 Td Byg a 14. kr…………………………………………………………..             14 kr.

3 Skp Boghvedegryn a 3 kr. …………………………………………………        9 kr.

1 Td god Bygmalt a 16 kr…………………………………………………….        16 kr.

2 Td Kartofler a 6 kr………………………………………………………….         12 kr.

½ Skp Salt…………………………………………………………………….                 50 øre

1 ? Humle…………………………………………………………………….                   85 øre

4 ? Talg………………………………………………………………………..           1 kr. 35 øre

3 pund saltet og røget Flæsk………………………………………………….        8 kr.

3 pund saltet og røget Faarekjød………………………………………………       9 kr.

2 Kander Brændevin…………………………………………………………..       1 kr. 35 øre

4 ? Kaffebønner a 1 kr…………………………………………………………      4 kr.

4 ? Cichorie……………………………………………………………………                 65 øre

4 ? Kandissukker………………………………………………………………      2 kr. 35 øre

2 ? Smør a 70 øre pr. ?…………………………………………………………..22 kr. 40 øre

2 ? Uld a 1 kr………………………………………………………………….           2 kr.

1 L sød Sødmælksost………………………………………………………….       4 kr.

Haandpenge……………………………………………………………………       16 kr.

3 Snese Æg……………………………………………………………………           2 kr.

1 Pot nymalket Mælk daglig fra November til Maj…………………………..

1 Kande nymalket Mælk daglig fra Maj til November……………………….     46 kr. 70 øre

8000 Tørv…………………………………………………………………           16 kr.

½ Favn Bøgebrænde………………………………………………………          10 kr.

252 kr. 15 øre

 

Dette Beløb bliver 5 gange taget                                                                      1260 kr. 75 øre

 

Hertil lægges Begravelsesomkostninger samt Beboelsens Indretning

og hvad Aftægtsyderen i øvrigt skal præstere                                                 139 kr. 25 øre

1400 kr.

 

Denne Contract bekræftes med vore Underskrifter vidnesfast p.t. Vejle den 30. Januar 1875

 

Niels Sørensen m.fl.                                            Søren Nielsen

 

Til vitterlighed:        Gyntelberg Grabov

 

Det bemærkes, at Skjødet fra Niels Sørensen til Søren Nielsen tillige er stemplet efter værdien af Aftægten, hvorfor nærværende Contract skrives på ustemplet Papir – Vejle 1. Februar 1875. P.V.V. Gyntelberg.

Læst inden Jerlev-Brusk Herreders Ret den 9. Februar 1875 og indført i Pantebog nr. 25, Folie 149. Skjødet der tillige er stemplet efter værdien af Aftægten forevist.