Aftægtskontrakt ml. Anders Olesen og Troels Andersen fra 1830

Den 24. august 1830 indgik min tiptiptip-oldefar Anders Olesen og hans søn min tiptip-oldefar Troels Andersen en aftægtskontrakt, som kan læses nedenfor. Anders fik glæde af den i 10 år, men hans hustru min tiptiptipoldemor Kirsten Troelsdatter var på aftægt i hele 36 år før hun døde som 85-årig. Da Troels flyttede flere gange i denne periode, var det nødvendigt at ændre kontrakten undervejs. Du kan finde dem alle tre i min slægtsforskningsdatabase. Aftægtskontrakten er interessant, da den siger en hel del om deres levevis. Skøde- og panteprotokollerne, som førtes af herredsretterne er fulde af sådanne aftægtskontrakter, men det er ikke altid helt nemt at tyde, hvad der står. Denne her var dog forholdsvis let læselig.

Aftægtscontract

oprettet imellem os underskrevne nemlig mig Anders Olesen, Bonde på Sønder Collemorten Mark og min søn Truels Andersen som følger: Da jeg Anders Olesen med Skjøde af Dags Dato sælger min iboende og tilhørende sted beliggende på Sønder Collemorten Mark i Nykirke Sogn Weile Amt, til min søn Truels Andersen, og mit Indbo og Befæstning skal og tilhøre ham undtagen hvad herefter nævnes, som jeg og min Hustru vil være raadig over saa længe en af os lever, saa paalægges det hermed min bemeldte Søn eller Efterkommere ved bemeldte Sted i samme Kjøb vil give mig og min Hustru Kirsten Truelsdatter den aarlige Aftægt som i efterfølgende punkter beskrives og lyder saaledes:

 1. Vi udtager en 2 Fag Stue i den vestre ende af Stuehuset til Beboelse ligesom den nu er, undtagen at Truels Andersen derude skal opsætte os en Kakkelovn, denne vores aftægtsværelse skal i et og alt af Truels Andersen eller Efterkommere ved Stedet bestandig holdes ved lige paa deres egen Bestaltning, så at det altid kan være tæt og i god beboelig stand uden klager saa længe en af os lever.
 2. Al Ildebrændsel skal bemeldte min Søn eller Efterkommere skaffe os i rette tid gravet, røgtet og hjemkjørt 25 Læs, nemlig 5 Læs Klyner og Skumper ligesom de kan graves af en Plejl tilsammen i den østre Mose og 16 Læs Klyner og Skumper, det halve af den nordre og det halve af den vestre Mose… og 4 læs Hvidtjørn lige saa gode som dem de selv faar, som han eller Efterkommere hvert Aar … skal sætte i Stak og tildække det …, saaledes at det kan være ufordærvet …
 3. Saa længe som min Søn selv bebor og er ved Stedet, skal han levere aftægtskorn in natura, men vi gaar til hans Bord og tage vores Kaffe, men han skal alligevel give os Brød, Øl, Smør og Ost, som vi kan tage i Vor egen Stue. Han skal altid lade os medtage Mad til vores egen Fornødenhed i vor Stue, naar vi forlanger det. Men skulle det ske, at Stedet paa en eller anden maade skulle komme i andres Eiendom, da skal hans Efterkommere erlægge vort Aftægtsophold som følger, nemlig: 3 Tdr. tør Rug, 2 skp. Byggryn, 2 skp. Boghvedegryn, 4 skp. Byg til maal, 2 skp. Boghvede til maal, 4 skp. Bygmalt, 40 styk friske Hønseæg, 12 pund Flæsk og 12 pund Smør, 8 pund Ost, 1 skp. Salt, 1 pund Humle, som alt sammen skal være tørt, rent og godt, saaledes at det for gode Kjøbmandsvarer kan passere, og det halve deraf skal leveres til hvert Aars 1. Mai og den anden halvdel hvert Aars 1. November og aarlig 6 Potter godt dansk Kornbrændevin, nemlig 2 Potter deraf til hver af de 3 Aars Højtider og desuden til hvert Juul give os ½ Pund Kaffebønner og ¼ Pund Sukker og hver gang en Cikorie dertil, og naar vi ikke længere gaar til deres Bord at tage vores Kaffe… skal vores Søns Efterkommere også give os hver Dag fra Hverdag og til Lurifaldsdag 1½ Pot nymalket Mælk og fra Lurifaldsdag til Lumredag hver dag 1 Pot, som alt sammen skal vedvare saa længe vi begge lever.
 4. Vi udtager 2 af Stedets Faar til vores brug og nytte, som vi vil have saa længe en af os lever, som skal af bemeldte min Søn eller Efterkommere fodres om Vinteren og med vores … Græstørv om Sommeren lige saa godt som deres egne Faar. Og naar vi slagter nogle af de gamle lægger vi selv et Lam til i stedet …
 5. Til Kaal og Urter udtager vi til Brug og Nytte det halve af den vestre Kaalhauge, som der findes 6 af, som Stedets Beboere bestandig skal holde det hegnet og dyrket forsvarlig med behørig Gjødning, luges godt som de var eget samt sætte os 30 pund Kartofler … i … gjødet Jord i Marken udenfor …
 6. Naar vi tiltræder Vores Aftægtshus skal Loftet over samme ogsaa være os tilhørende at lægge vores Korn og hvad andet vi har, og da udtager vi af Stedets Inventarium, som skal tilhøre os saa længe en af os lever, vores Seng, hvortil også skal leveres os en Sengested, 2 Stole, 1 Ølfjerding, den mellemste Jerngrej, 1 Øreballie, 1 Skæggemand, 1 Sigte, 1 Glas, 1 Spinderok, 1 Skaal, 1 Spand, det lille Bord, 1 Kande, 1 Stueur, 1 Strygejern. Vi skal ogsaa faa fri adgang til at bruge Skorstenen i Huset, Stedets Bageovn samt Bryggers og Bageredskaber naar vi det behøver og ellers maa det ikke nægtes os at bruge alle Stedets smaa Redskaber og Kar af hvad slags det maa være, naar vi behøver det.
 7. Naar den ene af os ved Døden afgaar, da skal den sidstlevende kun ydes det halve af det i 3. punkt anførte kvantum Fødevarer, som alligevel skal gives 2 gange aarlig til de omtalte Tider i Aaret undtagen Mælken, hvoraf den længstlevende skal daglig gives 1 Potte nymalket Mælk både Vinter og Sommer. Det øvrige bliver som for os Begge.
 8. Skal Stedets Beboere bringe vores Korn til og fra Møllen, naar vi behøver og forlanger det samt befordre Præsten til os i sygdomstilfælde saa tit som behøves og forlanges samt ellers i Sygdom og Alderdom gaae os til haands saa godt som behøves
 9. Vores Sønner Niels Christian Andersen og Laurs Andersen skal gives en Faar saa god som 1 Rigsdaler Sølv stykket, naar de fylder deres 20 Aar af Stedets Beboer.
 10. Naar den Sidstlevende af os agter at flytte og tage andetsteds hen og tage ophold, da skal ikke min Søn Truels Andersen men hans Efterkommere alligevel give de omtalte Fødevarer, som den kan tilkomme til hver Termin, naar det ikke er mere end 1 Mil borte…
 11. Naar vi efterhaanden ved Døden afgaar skal min Søn Truels Andersen eller Efterkommere ved Stedet betale vores Begravelsesfærd hæderlig og anstændig efter Sognets Skik og Brug.
 12. Naar vi begge ved Døden ere afgaaede skal vores Efterladenskab tilhøre bemeldte min Søn eller Efterkommere ved Stedet undtagen Sengen, som skal tilhøre alle vore 5 Sønner til lige deling ligesom ogsaa mine Gangklæder, men min Hustrus Gangklæder skal tilhøre vor Datter Kirsten Marie Andersdatter saavel som og min Hustrus Spinderok og striggegarn og hendes Bryllup skal min Søn Truels Andersen eller Efterkommere ogsaa udrede paa samme maade, naar forlanges.
 13. Vores yngste søn Lorentz skal blive ved Stedet og nyde Kost og fornødne Klæder indtil han er konfirmeret, saa at det kan være uden klager.
 14. I overensstemmelse med forordning (om det stemplede papirs brug) af 3. december 1828 anslås den i nærværende contracts betingede aftægt m.m. saaledes:

 

3 Tdr. Rug efter kapitelstakst……………………………………………………………… 11 Rd    2 Mark 8 Skilling Sølv

2 skp. Byggryn…………………………………………………………………………………….             4 Mark

2 skp. Boghvedegryn…………………………………………………………………………..               5 Mark 8 Skilling

4 skp. Byg……………………………………………………………………………………………             4 Mark

20 skp. Boghvede………………………………………………………………………………..              3 Mark

4 skp. Malt…………………………………………………………………………………………… 1 Rd

40 Hønseæg………………………………………………………………………………………..              1 Mark

12 pund Flæsk…………………………………………………………………………………….. 1 Rd

12 pund Smør……………………………………………………………………………………..  1 Rd    3 Mark

8 pund Ost………………………………………………………………………………………….              2 Mark

1 skp. Salt……………………………………………………………………………………………              3 Mark

1 pund Humle…………………………………………………………………………………….                1 Mark

6 Potter Brændevin…………………………………………………………………………….   1 Rd

1 pund Kaffebønner……………………………………………………………………………                1 Mark 12 Skilling

1/2 pund Sukker…………………………………………………………………………………               1 Mark 4 Skilling

2 stk. Cikorie……………………………………………………………………………………….                             6 Skilling

Mælk……………………………………………………………………………………………….…..  3 Rd

25 Læs Ildebrændsel…………………………………………………………………………..   4 Rd

Husets vedligeholdelse m.m……………………………………………………………….    5 Rd

Haveplads og Kartoffeljord…………………………………………………………………     ____2 Mark_______       

I alt for et Aar……………………………………………………………………………………  32 Rd 4 Mark 6 Skilling Sølv

Ialt for 5 Aar udgør………………………………………………………………………………163 Rd 3 Mark 14 Skilling Sølv

Hertil kommer…………..Datterens Bryllup……………………………………………       6 Rd

…………………………………Sønnernes 2 Faar………………………………………………..2 Rd

…………………………………Begravelserne, 8 Rd pr. Stk……………………………….. 16 Rd__________

Summen i alt……………………………………………………………………………………….187 Rd 3 Mark 14 Skilling Sølv

 

Saaledes slutter denne Aftægtscontract med god Overlæg og sund Fornuft på begge Sider, og jeg Truels Andersen lover hermed for mig og mine Efterkommere af Stedet, at samme skal utryggelig blive efterkommet. Det hermed med begge vore Hænders Underskrift i 2 Vitterlighedsvidners nærvær bekræftes.

 

Lenesminde, Sønder Collemorten den 24. august 1830

Anders Olesen                                        Truels Andersen

Til Vitterlighed Hans Jørgensen      Knud Nielsen, begge af Sønder Kollemorten

 

Efter forordning af 8. Februar 1810 er for Amtstuen indbetalt 5 Mark 11 Skilling ved Salg…. Hvorfor hermed kvitteres in duplo.

Weile Amtstue 20. Januar 1832

Kontrakten kan findes her